05.04.2019

Lühiülevaade 2019. aasta Hiiumaa valla eelarvest

Hiiumaa valla 2019. aasta eelarve on koostatud tekkepõhiselt üheks eelarveaastaks ja võetud vastu 21. veebruari volikogu istungil. Eelarve koostamisel on aluseks 31. oktoobril 2018 vastu võetud arengukava ja eelarvestrateegia.

Valla 2019. aasta eelarve kujundamisel oleme maksutulude ja ressursitasude jaotusel lähtunud ühinevate omavalitsuste 2017. aasta põhitegevuse eelarve mahust, kus vallavalitsuse tasandile jääb kasutada 34 protsenti maksutuludest ja ressursitasudest, mis katab vallavalitsuse kulu. Osavalla tuludeks eraldatakse ülejäänud osa ehk 66 protsenti maksutuludest ja ressursitasudest.

Peamised eesmärgid 2019. aastal:
* sotsiaalteenuste osutamine ja toetuste maksmine on viidud ühtsetele alustele;
* haridusasutuste töötajate töötasu ühtlustamine;
* ühinemiseelselt kavandatud investeeringute ellu viimine.

Põhitegevuse tulud ehk maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused ja muud tegevustulud

2019. aasta eelarves on plaanitud tulud 14,3 miljonit eurot. See on samas suurusjärgus kui 2018. aasta tegelik tulu. Tuludest 63 protsenti ehk 9,1 miljonit moodustavad maksutulud (võrreldes 2018. aastaga kasv 4,5%). Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 6% ehk 0,9 miljonit eurot (võrreldes eelmise aastaga sama). Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 29%, ulatudes 4,2 miljoni euroni (vähenemine 13%). Kasv on toetusfondi eraldusel 6% seoses õpetajate alampalga riikliku tõusuga 1250 euroni, lasteaiaõpetajate palgakasvuga 1125 euroni. Muud tegevustoetused on vähenenud 0,7 miljonit eurot ehk 50%. Muud tulud moodustavad eelarve tuludest 1% ehk 0,16 miljonit eurot (+19%)

Põhitegevuse kulud ehk antavad toetused ja muud tegevuskulud

2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 13,4 miljonit eurot. See on 1,4 miljonit eurot ehk 11,8% enam kui 2018. aasta kulud. Põhitegevuse kuludeks on toetused, personalikulud, majanduskulud ning muud kulud jaotatuna osavaldade kaupa kaheksa erineva valdkonna vahel.

Haridus moodustab põhitegevuse kuludest 46,2% ehk 6,2 miljonit, kus kasv on 11,1%. Kuludest 4,6 miljonit eurot moodustavad personalikulud ja 1,6 miljonit eurot majandamiskulud.

Majandus moodustab 13,3% ehk 1,8 miljonit eurot, kus toimub kasv +7%.

Sotsiaalne kaitse moodustab 12,9% ehk 1,7 miljonit eurot, millest toetused moodustavad 35,3%, tööjõukulud 42,2% ja majanduskulud 22,5%

Vaba aeg, kultuur ja religioon moodustab 12,4% ehk 1,7 miljonit eurot

Valitsemine moodustab 9,3% ehk 1,3 miljonit eurot, kus kajastub reservfond ning omaosaluse fond. Valitsemises moodustavad toetused (sh liikmemaksud) 8,2%, personalikulud 56,4% ja majanduskulud 35,4%

Ülejäänud 5,9% põhitegevuse kuludest moodustavad elamu- ja kommunaalmajanduse, keskkonnakaitse ja tervishoiu tegevusvaldkonnad

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 87,6% ehk 11,7 miljonit eurot, kasvades 15,3%. Antavad toetused moodustavad 12,4% ehk 1,7 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta tasemele.

Pikemalt saab lugedaSIIT.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised