01.11.2017

Tallinna Ringkonnakohus jättis MTÜ Hiiu Tuul, Emmaste valla ja 4 eraisiku apellatsioonkaebused rahuldamata

 Foto: Vikipeedia


Tallinna Ringkonnakohus jättis 30. oktoobri 2017 otsusega MTÜ Hiiu Tuul, Hiiumaa valla ning Inge Taltsi, Lembit Vainumäe, Kristi Ugami ja Igor Prigoda apellatsioonkaebused Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu kehtestamise korralduse tühistamiseks rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu 25.11.2016 otsuse muutmata.
 
Hiiumaa vald on pärast 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi tekkinud vald Hiiu maakonnas.
 
Vabariigi Valitsus algatas 11. oktoobril 2012 maakonnaplaneeringu koostamise territoriaalmere välispiirini Hiiu maakonnaga piirneval merealal ning tegi Hiiu maavanemale ülesandeks korraldada planeeringu koostamine koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega. Hiiu maavanem kehtestas maakonnaplaneeringu 20. juunil 2016.
 
MTÜ Hiiu Tuul, Emmaste vald, Inge Talts ja veel 8 eraisikut palusid Tallinna Halduskohtule 20. juulil 2016 esitatud kaebustes tühistada maakonnaplaneeringu kehtestamise korraldus.
 
Tallinna Halduskohus jättis oma 25.11.2016 otsusega kaebused rahuldamata.
Seejärel esitasid MTÜ Hiiu Tuul, Emmaste vald, Inge Talts ja veel 3 eraisikut Tallinna Ringkonnakohtule kaebuse tühistada halduskohtu otsus ja teha uus otsus, millega rahuldada kaebused, või siis saata asi halduskohtule uueks arutamiseks.
 
Apellatsioonkaebustes korratakse halduskohtule esitatud väiteid, heidetakse halduskohtule ette nende väidete tähelepanuta jätmist ning väljendatakse mittenõustumist halduskohtu seisukohtadega.
 
Ringkonnakohus jõudis seisukohale, et halduskohus ei ole jätnud ühtegi kaebajate põhiväidet tähelepanuta, on esitanud väidete suhtes oma seisukohad ja neid ka piisavalt põhjendanud. Ringkonnakohus nõustub halduskohtu põhjendustega.
 
Ringkonnakohus jagab halduskohtu seisukohta, et kõigi kaebajate sarnaste väidetega kaebused on sisuliselt põhjendamatud ning et Emmaste vallal kaebeõigus pigem puudub. Kohaliku omavalitsuse kaebeõiguse tunnustamiseks ei piisa mistahes puutumusest teise avaliku võimu kandja haldusaktiga, vaid see haldusakt peab takistama või oluliselt raskendama selle KOV üksuse ülesannete täitmist. Seetõttu ei piisa väitest, et võimalik tuulepark võidakse merekaabli kaudu ühendada elektrivõrguga läbi Emmaste valla.
 
Ringkonnakohus nõustus halduskohtu järeldusega, et vaidlustatud planeeringu alusel ei ole tuuleparkide püstitamist, suurust ega paiknemist veel otsustatud ning seetõttu ei kaasne planeeringu kehtestamisega keskkonna pöördumatu kahjustamise ohtu. Vahetult maakonnaplaneeringu alusel ei ole võimalik ühtegi tuulikut Hiiumaa rannikuvetesse püstitada.
 
Ringkonnakohus leiab, et halduskohus on keskkonnaga seonduvaid küsimusi käsitlenud piisava põhjalikkusega ning on selgitanud õigesti, et vajalikud täpsemad uuringud tuleb alles koostada ning planeering annabki aluse edasiste uuringute läbiviimiseks.
 
Meretuuleparkide rajamine ei ole pelgalt erahuvi, vaid on riiklik huvi, kuna see võimaldab suurendada taastuvenergia osakaalu energiavarustuses tuuleenergia arvelt, et siis kasutada põlevkivi muuks otstarbeks. Elektrienergia eksportimine parandab kaubandusbilanssi.
 
Ei ole alust väita energeetikavaldkonna arengu ja keskkonnakaitse põrkumist, sest tuuleparkide rajamise otsus ei ole veel lõplik, vaid sõltub edasisest keskkonnamõjude hindamisest.
 
Ringkonnakohus on seisukohal, et planeeringu kehtestamisel on arvestatud nii riiklike kui kohalike huvidega, sealhulgas ka Hiiumaa elanike huvidega.
Asjaolust, et 2009. aastal andsid tuhanded inimesed Hiiumaale ja rannikumerre suurte tuuleparkide rajamise vastasele petitsioonile allkirja, ei saa teha järeldust, et enamus Hiiumaa elanikke on meretuuleparkide vastu ka aastaid hiljem ja olukorras, kus tuuleparke ei ole lubatud rajada rannikule lähemale kui 12 km.
 
Ringkonnakohtu otsus on leitav Hiiu Maavalitsuse veebilehel http://hiiu.maavalitsus.ee/kohtuasjad
 

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised