12.05.2017

Maakonna turvalisuse nõukogu sai kokku

Mai alguses toimus maavalitsuses maavanem Riho Rahuoja kutsel maakonna turvalisuse nõukogu koosolek. Kutsutud olid turvalisuse nõukogu liikmed ja Siseministeeriumi esindajad.

Jaanis Otsla Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonnast andis ülevaate hädaolukorra seaduse (HOS) muudatustest, mis jõustuvad 1. juulist 2017. Seadus täpsustab riigi tegevust kriisireguleerimisel ning tugevdab seeläbi riigi valmisolekut hädaolukorra lahendamiseks. HOS täpsustab kriisireguleerimisega seotud asutuste vastutust ja hädaolukorra mõistet ning tähtsustab riskikommunikatsiooni, samuti nähakse ette elutähtsate teenuste regulatsiooni korrastamine ja riigi tegevusvaru korraldamise põhimõtete täpsustamine.

Siseministeeriumi nõunik  Sten Tikerpe rääkis elutähtsatest teenustest HOSi mõistes ja kohaliku omavalitsuse ülesannetest nende korraldamisel. Elutähtsad teenused on oma olemuselt alusteenused, mis on hädavajalikud elanikkonna esmavajaduste rahuldamiseks, teiste elutähtsate teenuste ning ka kõikide teiste võimalike teenuste toimimiseks. Uue seaduse järgi on elutähtsaid teenuseid 14. Need on: elektriga, maagaasiga, vedelkütusega, kaugküttega ja veega varustamine; riigi- ja kohalike teede sõidetavuse tagamine; telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenus; kanalisatsiooniteenus; elektrooniline isikutuvastamine ja digitaalne allkirjastamine ning makseteenus ja sularaharinglus.

Seejärel andsid loomatauditõrje komisjoni esimees Jüri Lauter ja tervisekomisjoni esimees Aasa Saarna ülevaate oma komisjonide tööst 2016. ja 2017. aastal.

Eimar Veldre Siseministeeriumist selgitas kohaliku omavalitsuse ülesandeid turvalisuse, rahvatervise ja sellega seotud valdkondades. Maakonna turvalisuse ja tervise alase koostöö, paikkondliku tegevuse ja kogukondliku algatuse toetamine on täna maavalitsuse ülesanne. Ministeeriumi ettepanek on anda maavalitsuste lõpetamisel maakonnas rahvatervise ja turvalisuse alase võrgustikutöö vedamine täitmiseks omavalitsusele.

Korrakaitse seaduse alusel teostavad avalikus kohas käitumise üldnõuete järgimise üle järelevalvet valla- ja linnavalitsus ning politsei. Täna enamikes omavalitsustes vastavat ülesannet konkreetsele ametnikule määratud ei ole. Ministeeriumi ettepanek on laiendada kohaliku omavalitsuse korrakaitseametnike volitusi riikliku järelevalve teostamisel ja väärteomenetluse läbiviimisel, et nad saaksid efektiivsemalt täita neile seadusega pandud ülesandeid valdkondades, mis on tugevalt seotud kohaliku omavalitsuse territooriumil turvalisuse tagamise ja parema elukeskkonna loomisega. Veel oli juttu KOVi veeohutusalastes ülesannetest ja kriisireguleerimisega seonduvatest ülesannetest täna ja tulevikus.

Tänane turvalisuse nõukogu on moodustatud maavanema korraldusega, kuid maavalitsuste kaotamisel 1. jaanuarist 2018 läheb see ülesanne samuti kohalikule omavalitsusele.

Tegevust finantseerib Euroopa Sotsiaalfond koostöös Siseministeeriumiga ning tegevus toimub projekti „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine" alategevuse 2.4 „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks" raames.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised