10.05.2017

Kohus jättis rahuldamata Emmaste valla kaebuse Hiiu maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu tühistamiseks

Tallinna Halduskohus jättis 5. mail 2017.a rahuldamata Emmaste valla kaebuse Hiiu maavanema 14.08.2015 korralduse nr 1-1/2015/140 „Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika“ kehtestamine“ tühistamiseks.

Tuuleenergeetika teemaplaneeringu peamine eesmärk on tuuleenergeetika arendamise põhimõtete ja suundumuste sätestamine ning tuulikuparkide rajamiseks sobilike maa-alade määramine Hiiu maakonnas.  Teemaplaneering lähtub üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+, mis näeb ette senisest suurema taastuvenergeetika kasutamise suurendades regionaalsete energeetiliste ressursside, sealhulgas tuuleenergia kasutamist (Eesti 2030+ p 5.2).

Emmaste vald esitas Tallinna Halduskohtule kaebuse Hiiu maavanema korralduse tühistamiseks 14. septembril 2015, kohtuistung antud kohtuasjas toimus 31.jaanuaril 2017.

Tallinna Halduskohus jättis oma otsusega kaebuse rahuldamata kuna kaebajal puudub tema poolt välja toodud asjaolusid arvestades käesolevas asjas kaebeõigus.

Emmaste vald on toonud oma kaebeõiguse alusena välja planeerimisseaduse (kehtinud kuni 31.06.2015) § 26 lõike 1 seoses vastuoludega seaduste või muude õigusaktidega;  halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 44 seoses sellega, et vaidlustatud haldusakt rikub kohaliku omavalitsuse õigusi ja takistab või raskendab oluliselt tema ülesannete täitmist kohaliku omavalitsuse üksusena; ning põhiseaduse § 154 kuna enesekorraldusõiguse tagamiseks puudub muu tõhus menetlus.

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu vaidlustamiseks ei ole alates 1.07.2015 kehtivas planeerimisseaduses enam ette nähtud võimalust nn. populaarkaebusena, seetõttu puudub Emmaste vallal kaebeõigus kaebuse (ka populaarkaebuse) esitamiseks paneerimisseaduse §26 lõike 1 alusel.

Halduskohtumenetluse seadustiku § 44 lõike 4 kohaselt võib kohalik omavalitsus esitada kaebuse teise avaliku võimu kandja vastu oma õiguste, sealhulgas omandiõiguse ja halduslepingust tuleneva õiguse kaitseks. § 44 lõike 5 kohaselt võib kohalik omavalitsus esitada kaebuse juhul, kui teise avaliku võimu kandja haldusakt või toiming takistab või raskendab oluliselt selle kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmist.

Kohus on seisukohal, et planeeringuga ei ole rikutud Emmaste valla õigusi (nt omandiõigust) kuna planeeringuga määratud perspektiivsed arendusalad ei asu Emmaste valla territooriumil ning samuti ei too planeering kaasa Emmaste valla elanikele nende kinnisasjade valdamise, käsutamise või kasutamise kitsendusi.

Teemaplaneeringuga ei ole otsustatud tuulepargi või tuulikute rajamist ning ainuüksi tuuleenergeetika arendamise põhimõtete kehtestamine ning tuulikuparkide rajamiseks sobilike maa-alade määratlemine ei saa kahjustada Emmaste valla kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 6 lõikes 1 toodud ülesannete täitmist, samuti negatiivselt mõjutada Hiiumaa või Emmaste valla elukeskkonda ja rikkuda sellega valla õigusi.

Kohtu arvates ei suutnud Emmaste vald välja tuua ühtegi konkreetset seadusest tulenevat ülesannet, mille täitmine muutub võimatuks või oluliselt raskendatuks seoses kehtestatud teemaplaneeringuga. Kohus on seisukohal, et Emmaste vald ei saa tugineda ka püsiasustusega väikesaarte seaduses (VSaarS) § 3 nimetatud kohaliku omavalitsuse eesmärkide mittetäitmisele,  kuna Hiiumaa ei ole kaebaja viidatud püsiasustusega väikesaarte seaduse § 2 lõike 4 kohaselt väikesaar, vaid on suursaar, millele nimetatud seadus ei laiene.

Sisuliselt väidab Emmaste vald, et tema õigusi rikub ainuüksi põhimõtteline otsustus lubada Hiiumaale teatud tingimuste täitmisel tuulikuparkide rajamine. Halduskohtumenetluse seadustikus § 44 aga ei ole ette nähtud kohaliku omavalitsuse kaebeõigust juhtudeks, kui kohalik omavalitsus ei ole rahul maakonna tasemel kavandatavate muudatustega.

Emmaste vallal on võimalik oma õigusi ja huve kaitsta järgnevates haldusmenetlustes, kus võidakse tegelikult otsustada tuuleparkide rajamine. Seega leiab kohus, et Emmaste vald ei ole ilma jäetud võimalusest tagada põhiseaduses § 154 ette nähtud enesekorraldusõigus.

Kohtuotsus on leitav http://hiiu.maavalitsus.ee/kohtuasjad

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised