Üldandmed
Omavalitsused
Geograafia ja kliima
Rahvastik
Tööjõud
Keskkond
Avalik sektor
Ettevõtlus
Tehniline infrastruktuur
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Haridus ja kultuur
Korrakaitse
Avaliku sektori asutuste kontaktid
   
 

Keskkond

Maafond (ha)
  Metsamaa Haritav
maa
Looduslik
rohumaa
Muu
maa
Emmaste vald 17 670 5 030 2 870 4 300
Kõrgessaare vald 28 460 2 860 4 480 7 550
Käina vald 12 630 4 930 2 460 5 420
Kärdla linn - - - 490
Pühalepa vald 10 110 3 220 2 750 6 320
Kokku 68 870 16 040 12 560 24 080
Allikas: Hiiu Maakataster


Maavarad
Maavara Tarbevaru     Kaevandatud
1999 2000 2001 2002
Ehitusliiv (m3) 6 992 000 820 800 669 570
Keraamiline savi (m3) 4 268 000 - - - -
Ehituskruus (m3) 3 364 100 640 840 3 372 16 700
Meremuda (m3) 1 355 000 - - - -
Tehnoloogiline lubjakivi (m3) 250 000 - - - -
Ehituslubjakivi (m3) 10 500 - - - -
Hästilagunenud turvas (m3) 459 900 - 1 000 - 30
Vähelagunenud turvas (m3) 17 309 000 1 100 8 000 8 000 6 800
Mineraalvesi 17 m3 ööpäevas - -    
Allikas: Hiiumaa Keskkonnateenistus


Ametlikud karjäärid ja prügilad

  Kruusakarjääre Liivakarjääre Prügilaid
Emmaste vald 1 - 1
Kõrgessaare vald 1 2 1
Käina vald 1 - 1
Pühalepa vald 2 1 -
Kokku 5 3 3
Allikas: Hiiumaa Keskkonnateenistus


Metsamaa üldine iseloomustus
  2001 2002
Metsamaa pindala 67 000 ha 67 000 ha
  s.h riigimetsamaa 23 000 ha (37%) 23 000 ha (35%)
  s.h kinnistatud erametsamaa 25 000 ha (37%) 29 000 ha (43%)
  s.h tagastatav või erastatav metsamaa 19 000 ha (28%) 15 000 ha (22%)
Puistute keskmine vanus 56 aastat 56 aastat
Puistute keskmine tagavara 180 tm/ha 180 tm/ha
Puistute keskmine boniteet 2,9 2,9
Allikas: Hiiumaa Keskkonnateenistus


Metsaraied (tm)
  1999 2000 2001 2002
Metsaraie kokku 160 200 155 800 156 600 161 000
  s.h riigimetsas 46 700 42 400 44 300 38 100
  s.h erametsas* 102 700 109 300 109 800 121 700
  s.h võõrandatud maadel* 10 800 4 100 2 500 1 200
  s.h uuendusraie 90 400 103 600 101 400 109 200
  s.h hooldusraie 57 800 44 300 48 800 44 100
  s.h valikraie 3 600 3 600 4 400 4 800
  s.h muu raie 8 400 4 300 2 000 2 900
Allikas: Hiiumaa Keskkonnateenistus
* Metsateatiste põhjal (s.o planeeritav raie)


Metsauuendustööd (ha)
  1999 2000 2001 2002
Metsauuendustööd kokku 180 187 220 236
  s.h riigimetsas 157 160 120 117
  s.h erametsas 23 27 100 119
Allikas: Hiiumaa Keskkonnateenistus


Kaitsealad
  Kaitsealad kokku s.h maastikukaitsealad  s.h looduskaitsealad
Emmaste vald 3   3   -  
Kõrgessaare vald 8   4   4  
Käina vald 2   2   -  
Pühalepa vald 6   4   2  
Kokku 15   11   4  
Allikas: Hiiumaa Keskkonnateenistus


Kaitsealade pindala (ilma merealata, ha)

  Kaitsealad kokku s.h
maastiku-
kaitsealad
 s.h
loodus-
kaitsealad
osakaal
territooriu-
mist, %
Emmaste vald 761 761 - 3.8
Kõrgessaare vald 6 126 1 459 4 667 16.3
Käina vald 2 885 2 885 - 15.5
Pühalepa vald 2 009 1 590 419 7.9
Kokku 11 781 6 695 5 086 11.6
Allikas: Hiiumaa Keskkonnateenistus


Ulukite arvukus ja küttimine

      Loendatud          Kütitud
1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002
Metskits 644 684 724 918 82 110 166 216
Metssiga 410 420 441 487 112 132 202 163
Punahirv 370 374 374 368 25 39 28 15
Põder 320 330 350 359 102 97 132 157
Ilves 23 26 35 38 1 2 5 4
Allikas: Hiiumaa Keskkonnateenistus


Kutseliste kalurite väljapüügid (t)

  1999 2000 2001 2002
Räim 53,0 34,5 17,0 29,5
Lest 42,2 50,3 47,0 48,4
Lõhe 0,4 0,8 0,7 0,7
Meriforell 0,3 0,8 1,3 2,1
Angerjas 1,7 2,1 2,5 3,0
Siig 0,6 2,3 1,6 3,0
Haug 1,1 2,6 3,1 1,9
Ahven 7,1 3,9 6,8 11,2
Särg 6,2 7,4 4,7 12,1
Säinas 4,0 13,9 9,0 9,7
Tuulehaug 24,8 39,4 30,5 51,1
Luts 0,1 0,6 0,1 0,2
Muud 1,0 3,2 1,1 3,6
Allikas: Hiiumaa Keskkonnateenistus


 
 
Koostanud Hiiu Maavalitsus, valdavalt kasutatud Hiiumaa riigiasutuste ja omavalitsuste ning
Statistikaameti andmeid. Väljaande trükivariant saadaval maavalitsuses.