Haridusest Hiiumaal

Tulenevalt EV Haridusseadusest võib haridussüsteemi Hiiumaal käsitleda kahest aspektist - lähtuvalt haridussüsteemi ülesannetest või hariduse tasemetest. Ülesannetest lähtuvalt liigitatakse haridus üld-, kutse- ja huvihariduseks.
Tasemetest lähtuvalt ja kooskõlas hariduse rahvusvahelise standardiga võime liigitada seda alushariduseks, põhihariduseks, keskhariduseks.

Alusharidus 

Hiiumaal tegutseb 7 koolieelset lasteasutust. Omandivormist lähtuvalt on 2 koolieelset lasteasutust eraomandis, 5 munitsipaalomandis.

Kohalikud omavalitsused katavad oma lasteasutuste ülaspidamiskulud. Osa õppe - ja toidukuludest kannavad lastevanemad. Kohalikel omavalitsustel on õigus teha lastevanematele soodustusi (kuni lapse toidu- ja õppekulude täieliku kandmiseni).

Põhiharidus

Koolid, kus õpetatakse lapsi 1.- 9. klassini:

Lisaks eelpooltooduile on põhikooli klassid ka saare suurimas koolis – Kärdla Ühisgümnaasiumis ja Käina Gümnaasiumis.

Keskharidus

Kärdla Ühisgümnaasiumil on Kaugõppeosakond - 10.-12. klass, kus on keskharidus võimalik omandada töö kõrvalt.

Kutseharidus

Kool on riigikool ja tema finantseerimine toimub EV Haridusministeeriumi kaudu. Õpetatavad erialad on tasemeõppes puit- ja kiviehitiste restaureerimine, üldehitus  ja kutseõppes loodusturismikorraldus, looduskeskkonna- ja maastikukorraldus, majandusarvestus, floristika, haljastus, maastikuehitus, väikeettevõtlus, väikesadama spetsialist, metsamajandus ning veoauojuht.

Huviharidus

Hiiumaal on kaks munitsipaalomandis olevat huvikooli:

Suure mahuga on huviharidus esindatud Kärdla Kultuurikeskuses. Lisaks sellele töötavad huviringid ka kõikide Hiiumaa koolide juures.